fbpx

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO NEYLA.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem
  obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim
  zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy,
  cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie
  stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
  1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sebastian Danilczuk
  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN DANILCZUK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Warszawska 6/32, 15-063 Białystok i adres do doręczeń: ul.
  gen. Maczka 52/11, 15-691 Białystok, NIP 9662126377, REGON 382129321, adres poczty elektronicznej:
  kontakt@neyla.pl, numer telefonu: +48 501 820 216 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie
  Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

– zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę
z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych
do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu
Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek
przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych) i brak ich
podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane
osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to

niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków
technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są
w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą
(np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
  spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
  nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
  wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.
  3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach, na
  podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania
danych
Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub podjęcie działań
na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem w/w
umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
RODO (wykonanie umowy) –
przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania
lub wygaśnięcia w inny sposób
zawartej Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
dbaniu o interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Sklepu
Internetowego oraz dążeniu do
sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń
Administratora w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
lata).
Administrator nie może przetwarzać
danych w celu marketingu
bezpośredniego w przypadku
wyrażenia skutecznego sprzeciwu w
tym zakresie przez osobę, której dane
dotyczą.
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia
RODO (zgoda) – osoba, której dane
dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach marketingowych
przez Administratora
Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której
dane dotyczą na dalsze przetwarzanie
jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia
RODO (obowiązek prawny) w zw. z
art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z
dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z
2017 r. poz. 201 ze zm.) –
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze
Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa
nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg podatkowych
(do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania
podatkowego, chyba że ustawy
podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie może
podnosić Administrator lub jakie
mogą być podnoszone wobec
Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie
roszczeń, jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń
jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń wobec
Administratora wynosi sześć lat).
Korzystanie ze strony Sklepu
Internetowego i zapewnienie jej
prawidłowego działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu i utrzymaniu strony
Sklepu Internetowego
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń
Administratora w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
lata).
Prowadzenie statystyk i analiza
ruchu w Sklepie Internetowym
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia
RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora) – przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – polegających na
prowadzeniu statystyk i analizie ruchu
w Sklepie Internetowym celem
poprawy funkcjonowania Sklepu
Internetowego i zwiększenia
sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego
interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż
przez okres przedawnienia roszczeń
Administratora w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu
Cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa
lata).
 1. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne
  jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania,
  kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
  przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
  organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane
  dotyczą.
  4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator
  zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień
  ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a w przypadku innych państw, że przekazanie odbywać się będzie na
  podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia, że osoba, której dane dotyczą ma
  możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz
  w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
  4.3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne
  do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
  4.4. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
  kategoriom odbiorców:
  4.4.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w
  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub
  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi
  lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu
  zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania
  dostawy Produktu Klientowi.
  4.4.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie
  Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
  4.4.3. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
  umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i
  świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania
  komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy
  oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia
  zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
  zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  4.4.4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe,
  prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku
  oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką
  prywatności.
 1. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu
  decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych
  przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych
  konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w
  tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży
  czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w
  Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
  niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub
  preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
  Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z
  otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
  5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na
  stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego
  Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie

Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby,
aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny
sposób istotnie na nią wpływa.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo
  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
  zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są
  w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na
  podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO
  oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
  podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
  chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
  marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w
  jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z
  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
  wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu
  Internetowego.
 1. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
  7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i
  zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
  czy też na karcie pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
  Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m. in. tutaj:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu Internetowego można podzielić na różne rodzaje, według
  następujących kryteriów:
Ze względu na ich dostawcę:
1) własne (tworzone przez stronę
Sklepu Internetowego
Administratora) oraz
2) należące do osób/podmiotów
trzecich (innych niż
Administrator)
Ze względu na ich okres
przechowywania na urządzeniu
osoby odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do
czasu opuszczenia Sklepu
Internetowego lub wyłączenia
przeglądarki internetowej) oraz
2) stałe (przechowywane przez
określony czas, zdefiniowany
przez parametry każdego pliku
lub do czasu ręcznego
usunięcia)
Ze względu na cel ich stosowania:
1) niezbędne (umożliwiające
prawidłowe funkcjonowanie strony
Sklepu Internetowego),
2) funkcjonalne/preferencyjne
(umożliwiające dostosowanie
strony Sklepu Internetowego do
preferencji osoby odwiedzającej
stronę),
3) analityczne i wydajnościowe
(gromadzące informacje o
sposobie korzystania ze strony
Sklepu Internetowego),
4) marketingowe, reklamowe i
społecznościowe (zbierające
informacje o osobie odwiedzającej
stronę Sklepu Internetowego w
celu wyświetlania tej osobie
reklam, ich personalizacji,
mierzeniu skuteczności i
prowadzenia innych działań
marketingowych w tym również na
stronach internetowych odrębnych
od strony Sklepu Internetowego,
takich jak portale społecznościowe
albo inne strony należące do tych
samych sieci reklamowych co
Sklep Internetowy)

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony
Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies
w Sklepie Internetowym
Administratora
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia
(pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy i ankiet (pliki Cookies
niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu
strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki
Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania
ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajnościowe)
wyświetlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wyświetleń reklam
oraz ignorowania reklam, których Usługobiorca nie chce oglądać, mierzenia
skuteczności reklam, a także personalizacji reklam, to jest badania cech
zachowania osób odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową
analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach,
słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy
odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google
Ireland Ltd., Facebooka i Instagrama, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. oraz
TikTok Technology Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i
społecznościowe)

7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania
plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego jest możliwe w
następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Dopuszczone” lub
„Zablokowane”, (3) kliknij pole
„Ciasteczka śledzące między
witrynami”, „Elementy śledzące
serwisów społecznościowych” lub
„Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)
przejdź do zakładki „Opcje
internetowe”, (3) przejdź do zakładki
„Ogólne”, (4) przejdź do zakładki
„Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl
pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
kłódki po lewej stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki cookie”.
w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)
przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
kliknij w pole „Zarządzaj danymi
witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za
pomocą narzędzi dostępnych np. na
stronie:

https://www.cookiemetrix.com/ lub:
https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć

możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
składania Zamówienia).
7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z
plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez
ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies
oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy
przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych
przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają
Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są
w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego i analizie
ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w
Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania osób odwiedzających Sklep Internetowy
oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej
aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki
udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
7.9. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z usług reklamowych i
analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach
przetwarzania danych osób odwiedzających Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez
Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem internetowym:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
7.10. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Meta dostarczanej przez firmę Meta Platforms
Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz usługi Piksel TikToka
dostarczanej przez firmę TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia). Usługi te
pomagają Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający
Sklep Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela
Meta możesz znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content, a o działaniu Piksela TikToka pod
następującym adresem: https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-pixel?lang=pl-PL.
7.11. Zarządzanie działaniem Piksela Meta jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na
  inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu
  Internetowego Administratora.
0
  Twój Koszyk

  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
   Zastosuj Kupon